Preloader Preloader Preloader
×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Pozdě podané námitky (někdy) zastaví zadávací řízení

Z logiky věci si říkáme, že pozdě podané námitky nemohou mít žádný smysl. Ale jak sami jako administrátoři veřejných zakázek dobře víme, logiku v rozhodnutí úřadu nehledejte. Úřad totiž dovodil, že i na námitky podané po lhůtě je zadavatel povinen reagovat a řádně odmítnutí odůvodnit a je povinen stěžovatele informovat o možnosti podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k úřadu i v případě odmítnutí námitek pro jejich opožděnost.

Pokud toto však zadavatel netuší, je zde stále šance na uplatnění Vašich práv v zadávacím řízení.

Úřad ve svém rozhodnutí sděluje, že „S ohledem na jazykovou změnu v případě ustanovení o vyřízení opožděně podaných námitek spočívající v sjednocení terminologie v podobě „odmítnutí“ námitek, jakož i s ohledem na změnu systematiky ustanovení v ZZVZ (poučení o možnosti podat návrh je nově uvedeno až za ustanovením o opožděně podaných námitkách, v § 245 odst. 4 ZZVZ), lze dovodit, že cílem zákonodárce bylo, aby i v případech odmítnutí námitek, jakožto opožděných, dodavatelé byli informováni o možnosti další procesní obrany ve věci, tj. aby i v takovýchto případech dodavatelé byli poučeni o možnosti podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. V tomto smyslu se vyjadřuje i komentářová literatura, podle které „(j)estliže zadavatel námitky stěžovatele odmítne, je bez ohledu na důvod tohoto odmítnutí povinen v rozhodnutí poučit stěžovatele o možnosti podat dle § 251 odst. 2 ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí zadavatele návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS a o povinnosti doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli. V případě, že zadavatel námitky odmítá z formálních důvodů, je možné, aby v poučení upozornil, že dle § 257 písm. h) ÚOHS správní řízení zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.“ Lze tedy uzavřít, že zadavatel je povinen informovat stěžovatele o možnosti podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu i v případě odmítnutí námitek, které byly podány opožděně.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info